El pressupost consolidat de l’AMB arriba fins als 2.558,5 milions d’euros

Creix un 3,6% i pretén garantir la prestació dels serveis metropolitans i prioritzarà les actuacions de caràcter ambiental i social, alhora que congela els preus de les taxes 

El Consell Metropolità, reunit aquest dilluns 13 de novembre, ha aprovat inicialment els pressupostos generals de l'AMB per al 2024, amb un import consolidat de 2.558,5 milions d'euros. Els comptes s'han aprovat amb els vots a favor dels grups PSC-CPJunts per CatalunyaEn Comú Podem-Confluències i ERC; els vots en contra de PP i Vox, i les abstencions de Compromís i Acord per Torrelles i Junts per Tiana. 

9b15898a 5266 48bf b507 ccd3d7cbc58e 16 9 aspect ratio default 0

El pressupost consolidat de l'AMB l'integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l'estat de previsió de despeses i ingressos de l'entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA; Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA; Projectes i Serveis de Mobilitat, SA; TMB, SL; Informació i Serveis, SA; Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), i Regesa Aparcaments i Serveis, SA (RASSA). També inclou com a documentació complementària els projectes de pressupost dels consorcis, fundacions i empreses mercantils adscrites a l'AMB: el consorci de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de CollserolaHabitatge Metròpolis Barcelona SA, el Consorci Besòs Tordera, el Consorci Ecoparc 4, el Consorci Metropolità de l'Habitatge, la Fundació Rivus, i CCB Serveis Mediambientals, S.A.U. 

Pel que fa al pressupost estricte de l'AMB, els estats d'ingressos i de despeses sumen un total de 1.205.179.137,24 euros. 

L'assignació de recursos de què disposa el pressupost té per objectiu la prestació de serveis metropolitans i dona continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que venen d'exercicis anteriors, tenint en compte el context global actual on prenen especial rellevància els riscos d'exclusió social i l'emergència climàtica. 

Aquestes previsions es formulen en el context continuat de procés de recuperació de l'economia, els conflictes bèl·lics, la persistència de l'alta inflació i les polítiques monetàries més restrictives adoptades pels principals bancs centrals per frenar l'augment dels preus. L'AMB és conscient de la persistència en el temps dels seus efectes en la ciutadania, especialment en els col·lectius més vulnerables, les pimes i els autònoms. 

Alguns punts que posen de manifest l'exercici de contenció de l'AMB en aquest nou pressupost són la congelació dels imports de les taxes cobrades directament per aquesta administració (tribut metropolità i taxa metropolitana de tractament de residus), així com en l'import de despeses de personal. 

El pressupost d'enguany dona cobertura al desenvolupament de les diferents línies estratègiques de l'AMB, algunes de les quals venen del mandat anterior. Entre aquestes línies cal destacar: 

 • Actuacions de cohesió territorial, de millora urbana i social i de millora del paisatge natural i urbà.  
 • Suport a les polítiques socials municipals. 
 • Reforç de polítiques de mobilitat urbana sostenible i transició ecològica i energètica, amb un cofinançament important provinent del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea
 • Actuacions destinades a combatre les desigualtats socials i de rendes, incrementar l'equitat i atendre els col·lectius més vulnerables.  
 • L'avanç en el Pla director urbanístic metropolità (PDU). 
 • En matèria d'habitatge, es continuen desplegant les actuacions de construcció d'habitatge assequible a través de l'IMPSOL, les actuacions per a la construcció d'habitatge de lloguer protegit mitjançant la societat mixta Habitatge Metròpolis Barcelona. D'altra banda, el Consorci Metropolità de l'Habitatge impulsarà la rehabilitació energètica i d'accessibilitat del parc existent, amb un cofinançament important provinent del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea
 • Desplegament del Programa metropolità de prevenció i gestió de residus municipals (PREMET25) i les actuacions previstes en l'Acord metropolità pel residu zero, amb la implantació de sistemes de recollida porta a porta i de contenidors intel·ligents en municipis que no en tenen. També hi ha les actuacions en transició energètica: les fotolineres i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en edificis municipals. 
 • Acció internacional, fons europeus i projectes de cooperació internacional i d'educació per a la justícia global. 

Ingressos de l'AMB per al 2024 

Els ingressos pressupostaris de l'AMB són, en el marc del que defineix la llei i en termes generals, les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l'execució o prestació d'actuacions i serveis públics. La previsió per al 2024 s'emmarca en un criteri de prudència i realisme.  

Les principals fonts d'ingressos que incorpora el pressupost són: 

 • La previsió d'ingressos del tribut metropolità (TM) ascendeix a 132,3 M€, sense creixement en relació amb el pressupost aprovat el 2023 i el 2022.
 • La dotació de la taxa metropolitana de tractament i disposició final de residus municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona (TMTR) es quantifica en 141,13 M€, l'import de la qual també queda congelat respecte als pressupostos aprovats en els dos darrers exercicis.
 • Les aportacions pel finançament del transport regular de viatgers de gestió indirecta, en l'àmbit del sistema tarifari integrat gestionat per l'ATM, es preveuen en un total de 194,44 M€. 
 • Les aportacions municipals sobre la participació en els tributs de l'Estat ascendeixen a 144,44 M€. 
 • Les aportacions municipals establertes en l'IBI78,61 M€.
 • Les dotacions finalistes de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments pel finançament de les competències delegades assumides en el marc del transport i dels ajuts dels menjadors escolars ascendeixen a 27,38 M€.
 • Les transferències finalistes de l'ACA associades a sanejament, explotació de les plantes depuradores, tractament de fangs, gestió d'instal·lacions i sistemes, despeses indirectes, indirectes regenerades, reposició i millores, terciari EDAR el Prat, i les atribucions necessàries per al compliment dels convenis Morrot, Castellbisbal i EDAR de Begues, i el Pla director integral Conca Gavà, s'estimen en un total de 143,72M€
 • La previsió de l'ingrés pel cànon de la concessió del servei AEROBÚS i del servei de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística es preveu en un total de 26,31 milions d’euros.
 • Els ingressos vinculats a la recollida selectiva, triatge d'envasos i valorització energètica i als preus per tractament de residus es preveuen en un total de 51,28 milions d’euros.
 • Les transferències de capital de l'ARC de 23,12 M€ per finançar les actuacions de resegellat de Can Planes i el finançament en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea per a la reconversió de l'Ecoparc 3. 
 • Les subvencions en el marc de la primera i la segona convocatòria del programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea ascendeixen a 10,24 M€.
 • Total previst de disposició d'endeutament a llarg termini, 106,33 M€. També es preveu formalitzar una nova operació d'endeutament per un import màxim de 28,95 M€. 

Despeses de l'AMB per al 2024

Les línies pressupostàries més destacades, per àrees i competències, són: 

Territori

 • Les dotacions per a l'execució dels Pla d'inversions metropolità que venen del mandat anterior quantificades en 72,98 M€. 
 • Les dotacions per al Pla de sostenibilitat ambiental que venen del mandat anterior quantificades en 34,55 M€.
 • El pressupost també preveu una dotació de 5 M€ per al Pla integral de barris, que ve del mandat anterior, amb actuacions destinades a combatre les desigualtats socials i de rendes, incrementar l'equitat i atendre els col·lectius més vulnerables.
 • L'impuls a la política d'habitatge amb accent en el lloguer social i a la rehabilitació energètica i d'accessibilitat del parc existent:  
 • 10,59 M€ per a Habitatge Metròpolis Barcelona.
 • 5,4 M€ per a l'IMPSOL, de la subvenció del MITMA per al finançament dels habitatges de titularitat pública destinats al lloguer assequible o social.  
 • 25 M€ de l'endeutament a llarg termini amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) per a la construcció d'habitatges amb la mateixa finalitat.  
 • El manteniment de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals. El total d'aquestes despeses és de 24 M€. 
 • La gestió de les rondes de Barcelona recull un pressupost destinat al manteniment i la inversió de 13,49 M€
TERRITORI

Acció climàtica i agenda estratègica metropolitana 

 • El pressupost destinat a la prevenció i gestió de residus, en l'entorn de l'Acord metropolità pel residu zero, és de 228,1 M€. Inclou projectes de millora de les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, cofinançats en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea.
 • Les polítiques de lluita contra l'emergència climàtica, amb l'impuls d'energies renovables per avançar cap a nous models energètics més nets i sostenibles, suposen una inversió de 3 M€. 
ACCIÓ CLIMÀTICA

Cicle de l'Aigua i Anàlisi de Polítiques Metropolitanes

 • Les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l'aigua s'estimen en 143 M€.
 • Pel que fa a l'anàlisi de polítiques metropolitanes dins de l'Àrea del Cicle de l'Aigua i Anàlisi de Polítiques Metropolitanes es preveu un pressupost d'1,23 M€ per planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità, un dels objectius primordials de l'AMB. 
Cicle aigua8b2f

Mobilitat, Transport i Sostenibilitat 

L'aportació a l'ATM com a ens consorciat és de 204,87 M€.       

 • L'assignació de recursos per als serveis de gestió indirecta de transport públic, 194 M€.
 • Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l'àmbit de la mobilitat s'estimen en 46,89 M€
 • Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les actuacions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l'aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d'actuació amb un pressupost d'11,68 M€ combinat i completat amb cofinançament de fons municipals, i del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea, per a actuacions en electrolineres, Bicibox, zones de baixes emissions i el servei AMBici. 
MOBILITAT

Resta d'àrees i actuacions 

 • Dins de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic es preveu una dotació total de 10,71 M€, dels quals 7,5 M€ són per al suport a les polítiques socials municipals, orientat a crear ocupació als municipis metropolitans i a donar suport a les polítiques socials municipals.
 • Dins de l'Àrea de Polítiques Urbanístiques i Espais Naturals es preveu una dotació total de 2,13 M€, amb l'objectiu principal de continuar la redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDUM), per tal de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats des d'una mirada metropolitana.
 • L'Àrea Internacional i de Metròpolis Digital, amb un pressupost de 2,3 M€, impulsa les xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, com Metropolis, MedCities o l'EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. Pel que fa a cooperació internacional, la dotació econòmica servirà per finançar projectes especialment als territoris de la Mediterrània, Àfrica i Mesoamèrica. L'AMB manté l'objectiu de destinar el 0,7 % dels recursos propis als fons de cooperació internacional, tal com recomana l'ONU.
 • Finalment, es gestionen les competències delegades en matèria d'ajuts individuals per a desplaçaments i menjadors escolars, amb una dotació de 26,61 M€

Redacció / Fotos: AMB

 

Convocatòria D'assemblea general ordinária del consell esportiu del baix llobregar

Convocatòria D'assemblea general ordinária del consell esportiu del baix llobregar

Un petit mitjà amb grans audiéncies...

Reportatges

Veïns i experts denuncien l’estat de l’arxiu històric de Cornellà

Aquest equipament municipal, situat al soterrani del Castell del Borni, pateix una infecció fúngica i microbiana en milers de documents de la qual,…
292

Fotonotícies

Mapa Baix Llobregat Castelldefels Begues Gavà Sant Climent de Llobregat Viladecans Sant Boi de Llobregat El Prat de Llobregat Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat Sant Joan Despí Sant Just Desvern Santa Coloma de Cervelló Sant Felíu de Llobregat San Vicenç dels Horts Molins de Rei Torrelles de Llobregat Vallirana Cervelló La Palma de Cervelló Pallejà El Papiol Corbera de Llobregat Sant Andreu de la Barca Castellví de Rosanes Martorell Sant Esteve de Sesrovires Abrera Olesa de Montserrat Esparreguera Collbató
© 2021 Grup Baix Media S.L. All Rights Reserved. Designed By La Premsa del Baix