L’AMB aprova un pressupost consolidat de 2.120,8 milions d’euros

Per al 2021 tindrà 875,16 M€, un 5,96% més en relació amb els comptes aprovats per al 2020

El Consell Metropolità, celebrat ahir dimarts 10 de novembre de manera telemàtica, va aprovar inicialment els pressupostos de l’AMB per al 2021. Els comptes han estat aprovats amb els vots a favor dels grups metropolitans que formen el govern: PSC-CP, En comú Guanyem, ERC-AM i Junts per Catalunya, i amb les abstencions de PP, Ciutadans, Barcelona pel Canvi, Ara decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú i Compromís i Acord per Torrelles.

EmeVD dWMAQ06OI


Pel que fa al pressupost propi de l’AMB, la previsió d’ingressos i despeses és de 875.163.798,30 €, que es formula sense dèficit inicial i que representa un augment del 5,96 % (49.225.136,94 € en termes absoluts) respecte els comptes de l’any 2020.

D’altra banda, el pressupost general del grup AMB assoleix, en termes consolidats, un total de 2.120,8 milions d’euros. En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrera dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. El pressupost consolidat de l’AMB l’integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom  Institut Metropolità del Taxi (IMET), l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA, de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Projectes i serveis de mobilitat, SA, TMB, SL, Informació i Serveis, SA, Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA),  Regesa Aparcaments i Serveis, SA. També inclou els consorcis que formen part del sector públic institucional de l’AMB: el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4.

Area Metropolitana Barcelona 2225187694 62391971 651x366

L’assignació dels recursos del pressupost a més de donar continuïtat a les actuacions de caràcter social i ambiental que vènen d’exercicis anteriors, posa un èmfasi especial en les polítiques socials per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que pateix tot el territori, de la qual són evidents els efectes. L’AMB és conscient que aquests efectes negatius es continuaran produint durant bona part del 2021 i afectaran directament la ciutadania, especialment els col·lectius més vulnerables. També continuarà l’alentiment de l’activitat econòmica amb una pèrdua alarmant d’ocupació en sectors clau com els serveis, la restauració, el turisme, la cultura i el lleure, que s‘afegeix als mals endèmics de la precarietat i els baixos salaris.

Per donar resposta a l’excepcionalitat derivada de la pandèmia, sense oblidar objectius estratègics com l’adaptació i mitigació de l’emergència climàtica i la lluita contra la contaminació atmosfèrica, l’AMB ha impulsat noves línies d’actuació en matèria social en el context dels objectius del nou mandat:

* En matèria social i de suport a l’economia productiva: Pla d’inversions metropolità, Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB) aprovats el 2020 i una línia d’ajudes per subvencionar el Tribut metropolità i la Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) en situacions de vulnerabilitat econòmica de la ciutadania, comerços i autònoms i petites activitats.

Impuls a l’ocupació i l’economia social i solidària

En matèria de mobilitat: actuacions per l’execució del projecte C-245, desplegament del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU), gestió i manteniment del territori i de les rondes, ampliació de la integració de títols socials de transport, i millores en els serveis de bus als àmbits Sud i Nord de l’AMB.

img jpolo 20200824 171046 imagenes lv terceros obras sant boi kXlF U483015949268wAD 992x558LaVanguardia Web

Urbanisme: avançar en la formulació del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU)

Habitatge: posada en marxa de l’operador metropolità Habitatge metròpolis Barcelona, que conjuntament amb l’IMPSOL i el Consorci Metropolità de l’Habitatge impulsaran la promoció d’habitatges assequibles i la rehabilitació energètica i d’accessibilitat del parc existent.

* En matèria ambiental: implementació del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25) i de les actuacions previstes en l’Acord metropolità pel residu zero, així com inversions en cobertes fotovoltaiques i fotolineres.

* Solidaritat i cooperació: manteniment del  0,7 % en cooperació al desenvolupament

Els pressupostos per al 2021 també es beneficiaran de la suspensió de les regles fiscals per als anys 2020 i 2021, fruit de l’acord del govern de l’Estat per afavorir que les administracions locals puguin disposar de major capacitat de despesa i d’endeutament per fer front a les necessitats socials.

Ada Colau, presidenta de l’AMB, va defensar “la necessitat de tenir uns pressupostos de consens, per garantir que l’administració metropolitana treballa al 100% de les seves capacitats al servei de la ciutadania”.

ada colau antonio balmon

Al seu torn, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB, va exposar en nom dels grups de govern que el pressupost presentat “fa previsions de cara a uns mesos plens d’incertesa, i per tant, caldrà ajustar i reforçar aquelles àrees que ho necessitin, en funció de les necessitats”. Ha afegit que el pressupost “fa un esforç important per defensar l’activitat econòmica a la metròpoli, tant amb la congelació de taxes com amb les mesures per fer front a la pandèmia, les últimes de les quals s’aprovaran a finals de novembre, doblant el pressupost d’inversions, amb més de 100M€. Finalment, va recordar que “la capacitat de l’AMB per invertir en alguns temes, com la millora del transport públic, depenen directament de l’acció del govern de l’Estat, així com de la Generalitat.”

Mentrestant, els grups que es van abstenir en la votació van reclamar una nova revisió dels imports de les taxes metropolitanes, i van anunciar que presentaran al·legacions a la versió inicial dels pressupostos.

Ingressos
Els ingressos pressupostaris de l'AMB són, en el marc del qual defineix la llei i en termes generals, les aportacions municipals, els impostos directes, les taxes i cànons i les transferències finalistes d'altres entitats per a l’execució o prestació d’actuacions i serveis públics. La previsió per al 2021 s’emmarca en un criteri de prudència i realisme, atesa la situació actual de crisi econòmica i social.

191124 tributmetropolita a cugat

L’AMB també preveu la participació en fons extraordinaris, provinents de les institucions estatals i europees, per afrontar la reconstrucció social i econòmica. Aquests programes inclouen fons destinats al món local, així com els derivats dels fons associats a NextGenerationEU (Mecanisme de Recuperació i Resiliència, entre altres) o el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Les principals fonts que recull el capítol d’ingressos són:

- Ingressos provinents de tributs i taxes:

Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR): la previsió és de 124,9 M€, sense creixement respecte al pressupost aprovat per al 2020

Tribut metropolità: la previsió és de 127,2 M€, que es corresponen al padró del tribut aprovat per al 2020. L’ordenança metropolitana per a 2021, actualment en tràmit d’aprovació, no preveu increments de les quotes en termes generals. A més, en el pressupost de despesa es dota el crèdit d‘un milió d’euros per tal d’ajudar amb una subvenció el pagament del tribut a la ciutadania en circumstàncies de vulnerabilitat econòmica i circumstàncies especials.

- Altres fonts:

Transferències de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 101,8 M€, per donar compliment a la gestió del cicle de l’aigua. Les necessitats associades a sanejament, explotació de les plantes depuradores, tractament de fangs, gestió d’instal·lacions i sistemes i tractament terciari de l’EDAR el Prat, les de reposició i millores, així com les  actuacions previstes en el Pla quinquennal 2020-2023 de reposició i millores i noves inversions.

* Finançament provinent dels Fons FEDER, 9,36 M€, en el marc de les polítiques impulsades per la Unió Europea, en les quals tenen cabuda diversos projectes en concordança amb les competències metropolitanes.

* Ingressos vinculats a la recollida selectiva de residus; es preveu un total de 38,83 M€, que representa un creixement del 3,11% respecte al 2020.

* Amb relació al  finançament del projecte de la C-245, es preveu  una disposició de l’endeutament formalitzat i un retorn d’aportacions liquidades per compte dels municipis per un total de 16,89 M€.

Despeses
La previsió de despeses manté el marc de contenció pressupostària aplicada a l’exercici 2020 per tal d’atenuar l’impacte econòmic i pressupostari derivat de la recessió produïda per la covid-19. És en aquest context en el que s’han definit les línies pressupostàries per donar compliment als objectius polítics definits en l’Acord de govern de l’AMB 2019-2023, i que es plasmaran en el Pla d’Actuació Metropolitana, que s’aprovarà a finals de novembre.

– Territori

Les dotacions per al Pla d’inversions metropolità, quantificades en 59,9 M€, concentren la major part de les inversions en aquesta àrea. En aquest sentit, l’AMB està a les portes d’aprovar una modificació del Pla d’inversions per orientar-lo encara més a pal·liar la crisi derivada de la pandèmia.

* Una altra de les línies estratègiques és l’impuls a la política d’habitatge, que vol posar l’accent en el lloguer social, amb la constitució d’Habitatge Metròpolis Barcelona, que se suma a les polítiques ja desenvolupades.

habitatge 1

* L’Àrea de Territori també comprèn el manteniment de la infraestructura verda metropolitana. Els espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals (Collserola, el Garraf i la Marina) i els eixos fluvials (Llobregat i Besòs) són sistemes naturals que s'han de gestionar des d'una visió integral i transversal, per tal de millorar-ne l'eficiència, la qualitat i optimitzar-ne els recursos. El total d’aquestes despeses es manté en 19,7 M€.

* Arran de la dissolució per llei del Consell Comarcal del Barcelonès, l’AMB  va assumir el mandat de la gestió de les rondes de Barcelona, una infraestructura vital per a la vertebració de l'àrea metropolitana de Barcelona. El pressupost destinat al manteniment i inversió a les rondes és de 10,1 M€.

– Ecologia

* El pressupost destinat a la prevenció i gestió de residus, en l’entorn de l’acord metropolità pel residu zero, és de 183 M€

imatge09 recollida selectiva

* Les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l’aigua  s’estimen en 104,3 M€.

* Les polítiques de lluita contra l’emergència climàtica, amb l’impuls a les energies renovables, per transitar cap a nous models energètics més nets i més sostenibles (energia en cobertes d’edificis públics, fotolineres i l’operador d’energia neta i verda Barcelona Energia), suposen una inversió de 2,3 M€.

– Mobilitat, Transport i Sostenibilitat

* L’assignació de recursos més destacable és la dels serveis de gestió indirecta de transport públic: 140,4 M€.

* L’aportació a l'ATM com a ens consorciat és de 155,17 M€.

casfefa

* Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l’àmbit de la mobilitat s’estimen en 44,3 M€. En aquest sentit, també es treballarà per integrar la tarifació social als municipis de la segona corona metropolitana.

*   Pel que fa a la mobilitat i la sostenibilitat, les inversions tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de l’aire a la metròpolis, amb diferents serveis i línies d’actuació, i s’articulen al voltant del Pla de mobilitat sostenible 2020-2023 amb un pressupost combinat de 14,4 M€.

– Resta d’àrees i actuacions

* Dins de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic es preveu una dotació total de 19,3 M€, dels quals 7,5M€ són atendre el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, orientat a la creació d’ocupació als municipis metropolitans i al suport a les polítiques socials municipals, i 8,3 M€ per donar compliment al nou Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis (ApropAMB), aprovat el 2020 amb la voluntat metropolitana de donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar els efectes de la crisi i les realitats socials i econòmiques en el territori derivades de la covid-19.

* L’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques, amb 2,2 M€, té com a objectiu principal la redacció del Pla Director Urbanístic (PDU), per tal de repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats des d'una mirada metropolitana.

pladirector amb

* L’Àrea de Relacions Internacionals i de Cooperació, amb un pressupost de 2,2 M€, impulsa les xarxes metropolitanes a escala europea i mundial, com MedCities o EMA (European Metropolitan Authorities), amb l'objectiu de potenciar la projecció exterior de l'AMB. Pel que fa a cooperació, la dotació econòmica servirà per finançar projectes per garantir els drets humans, especialment als territoris del Mediterrani oriental que estan acollint persones refugiades. A més, l’AMB manté l'objectiu de destinar el 0,7 % de recursos propis als fons de cooperació, tal com recomana l’ONU.

* L’Àrea de Planificació Estratègica s’ocupa de planificar l'estratègia de desenvolupament del territori metropolità, un dels objectius primordials de l'AMB. Aquest disseny d'estratègies es fa propiciant espais de consens i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals del territori per a la construcció de polítiques metropolitanes, així com l'elaboració de noves línies de recerca que consolidin les polítiques metropolitanes més estratègiques. En aquesta línia, també cal destacar el paper de l’Agència de Transparència de l’AMB, amb l’objectiu d’impulsar una administració al servei de la ciutadania i caminar cap a la democratització, la transparència i el bon govern de la institució. La dotació prevista per assolir tots aquests objectius és de 2 M€.

* Des de l’Agència de Transparència, de l’Àrea de Presidència, es completaran, durant aquest exercici, la millora o posada en marxa d’instruments per facilitar la transparència, l’accés a la informació i les bones pràctiques, amb instruments com la Bústia ètica i la millora del portal de transparència. A més, es donarà continuïtat a les ajudes als ajuntaments metropolitans per impulsar polítiques locals de transparència i bon govern

Redacció / Fotos: Arxiu

 

Convocatòria D'assemblea general ordinária del consell esportiu del baix llobregar

Convocatòria D'assemblea general ordinária del consell esportiu del baix llobregar

Un petit mitjà amb grans audiéncies...

Reportatges

Fotonotícies

Opinió

Mapa Baix Llobregat Castelldefels Begues Gavà Sant Climent de Llobregat Viladecans Sant Boi de Llobregat El Prat de Llobregat Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat Sant Joan Despí Sant Just Desvern Santa Coloma de Cervelló Sant Felíu de Llobregat San Vicenç dels Horts Molins de Rei Torrelles de Llobregat Vallirana Cervelló La Palma de Cervelló Pallejà El Papiol Corbera de Llobregat Sant Andreu de la Barca Castellví de Rosanes Martorell Sant Esteve de Sesrovires Abrera Olesa de Montserrat Esparreguera Collbató
© 2021 Grup Baix Media S.L. All Rights Reserved. Designed By La Premsa del Baix