Cada dia ha de ser 8 de març

Imprimeix

Jordi Albert i Caballero

President Federació Comarcal ERC Baix Llobregat i l’Hospitalet

 

L’Informe sobre la situació de les dones a la nostra comarca que ha elaborat l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat és concloent:

 -       Disminueix la taxa d'activitat de les dones.

-       Augmenta la taxa de risc de pobresa entre les dones.

-       Augmenta el pes de les demandes d'atur de més de 2 anys. El diferencial entre homes i dones també augmenta.

-       Disminueix el pes dels contractes registrats per dones.

Aquests són aspectes negatius que accentuen un retrocés respecte al 2014.

En canvi hi ha altres aspectes, en el mateix període de temps, que lInforme destaca com a positius, en concret:

 -       Augmenten les prestacions per maternitat compartides per homes i les prestacions per paternitat.

 -       Disminueix l'atur entre les dones (-9%) tot i que amb menor intensitat que entre els homes (-14%).

 -       Mentre es manté la temporalitat contractual entre els homes, entre les dones disminueix.

Però aquests avenços són encara insuficients perquè no impliquen cap pas endavant respecte a la igualtat efectiva entre homes i dones. La República Catalana també és l’oportunitat real de resoldre aquestes desigualtats i cal que aquesta qüestió sigui prioritària en la definició del nou país que hem de construir entre totes i tots.

A la nostra comarca, sempre segons lInforme de lObservatori Comarcal del Baix Llobregat titulat Les dones en el mercat de treball (març 2016), els contractes laborals registrats per dones es situen per sobre del nombre de contractes registrats per homes en només 4 dels 30 municipis de la comarca, però a més cal destacar que tant la distribució salarial com l’evolució de latur ens dibuixen una clara discriminació per raó de sexe del mercat de treball comarcal i s’hi afegeix com agreujant negatiu l’edat, a major edat, major discriminació. Les dades de l’enquesta d’estructura salarial de l’Informe, mostren bretxes salarials en favor dels homes. I a tot plegat cal afegir que les dones no han millorat la seva perspectiva de millora laboral en càrrecs directius, així com tampoc s’ha avançat en la lluita per trencar amb els clixés socialment establerts respecte a les activitats econòmiques marcadament masculinitzades i les marcadament feminitzades.

Per tant, i en la setmana del 8 de març, cal recordar que si volem avançar cap a la Igualtat hem de treballar conjuntament des de tots els àmbits polítics, socials, culturals i econòmics per posar en relleu, no només les dades que demostren la greu desigualtat existent entre homes i dones, sinó també per aportar les solucions que facin de la nostra societat un paradigma de la igualtat. Des de la Federació Comarcal del Baix Llobregat i lHospitalet marquem com a prioritària la lluita per la igualtat efectiva, i així ho fem aplicant mesures per la  feminització del partit i limpuls de les polítiques de dones i les situem en el nucli central del debat constituent de la República Catalana.