Cataloguen fins a 199 masies al Parc Natural de Collserola

Imprimeix

El nou Pla especial del parc (PEPNat) remarca el valor del patrimoni arquitectònic de la serra i permet ampliar-ne els usos  

Identificar les masies existents a la serra de Collserola per poder-les recuperar i donar-los valor. Aquest és l'objectiu principal de l'AMB i el Consorci del Parc Natural de Collserola que han fet una tasca d'identificació i reconeixement del patrimoni arquitectònic, històric i cultural del Parc Natural. En total, hi ha 199 construccions i fins a 450 elements construïts, com ara fonts o barraques de pedra seca. 

AMB Albert Canalejo

AMB Albert Canalejo 4

En primer lloc, el Pla especial de protecció de Collserola (PEPNat), redactat i tramitat per l'AMB, ha elaborat dos instruments bàsics 

 

image

A més, el nou Pla Especial estableix dues noves propostes principals en relació amb el patrimoni construït:  

 
 

En l'àmbit de la gestió, el Consorci del Parc de Collserola té l'encàrrec de preservar el patrimoni construït, especialment les masies. Des del Consorci es treballa conjuntament amb els ajuntaments i els propietaris d'aquestes edificacions per tal d'impulsar-ne el manteniment i la consolidació. Alhora, i de les que en té adscrita la gestió, s'impulsen concessions per tal de recuperar i mantenir les edificacions i l'activitat agropecuària vinculada.   

AMB Albert Canalejo 1

Quatre etapes del poblament de Collserola 

Fa molt de temps que la serra està habitada. Si tenim en compte la relació entre la colonització del territori i la preservació i millora dels valors del Parc, en una aproximació molt simplificada de l'evo­lució històrica de l'ocupació de la serra, és possible distingir-hi quatre etapes bàsiques.  

 
 
 
 

L'antic pla, el PEPCo, reconeixia l'existència d'elements construïts no catalogats, amb un estat precari, i que requerien preservació i rehabilitació. Aquell pla postulava que la protecció dels elements històrics més valuosos era difícil i convenia una política comuna d'administracions i institucions privades que en promoguessin la restauració i la divulgació cultural.  

AMB Albert Canalejo 3

El pla del 1987 identificava un patrimoni construït de més de 200 elements, entre xarxa viària, edifi­cació agrícola i elements d'interès històric. No obstant això, dels cinc objectius primordials que es­tablia el PEPCo, el de la preservació del patrimoni cultural i paisatgístic era el de menys importància. 

Redacció / Fotos: AMB