Territori i Sostenibilitat ordenarà l’entorn de la Colònia Güell

Imprimeix

Definirà la ubicació d’habitatge protegit i el sòl per a activitats econòmiques de manera equilibrada amb la preservació del patrimoni cultural i natural

La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha aprovat iniciar la redacció de tres nous plans directors urbanístics (PDU). Es tracta d’instruments de planejament que permeten ordenar grans sectors supramunicipals, classificant el sòl i concretant l’ordenació pel seu desenvolupament. N’hi ha de diverses tipologies, com ara d’ordenació d’infraestructures, de protecció dels valors culturals i ambientals o d’interès territorial, entre d’altres.

Els plans directors els impulsa el Departament de TES i es redacten en coordinació amb els ajuntaments afectats. En tots els casos se sotmeten als preceptius períodes d’informació pública perquè els ciutadans interessats els puguin conèixer i formular les al·legacions que considerin oportunes. Sovint van precedits de processos de participació ciutadana.

Entorn de la Colònia Güell

Un dels tres plans que es començarà a treballar és el que ha d’ordenar 110 hectàrees de l’entorn de la Colònia Güell, entre els municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat.

BIG 197055219122018 03

En aquest àmbit es troben sectors ja edificats i consolidats, com el recinte residencial de la Colònia Güell o la Ciutat Cooperativa, i altres pendents de desenvolupar urbanísticament. Aquests darrers són el sector de l’entorn de la Colònia, l’ARE Riera de Can Solé, la Torre Salvana i el recinte industrial de la Colònia Güell.

Tot plegat, en un entorn on conviuen nuclis semirurals amb residencials, àrees industrials, espais agrícoles i corredors forestals en plena àrea metropolitana i al voltant d’un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) com és la Colònia Güell.

És un territori complex, afectat per planejaments urbanístics heterogenis, alguns inacabats, formulats en temps diferents. Es fa necessari, doncs, impulsar un instrument de planejament supramunicipal que pugui resoldre l’encaix de diverses necessitats amb una mirada més global.

Els objectius seran:

  • Definir un model urbà sostenible que doni una resposta equilibrada a les necessitats socials i ambientals i que també sigui econòmicament viable, per facilitar el manteniment dels elements patrimonials.
  • Definir les condicions urbanístiques que hauran de complir els diferents sectors, donant resposta a les demandes d’habitatge protegit, sòl per a activitats econòmiques i preservació del patrimoni cultural i dels valors ambientals.
  • Garantir que els sòls urbans consolidats del barri de la Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat i la Colònia Residencial de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló s’integren amb els nous teixits urbans.

Redacció / Fotos: Generalitat