Un codi ètic regularà dels alts càrrecs municipals a Castelldefels

Imprimeix

Aquest compromís fa especial incidència en garantir una actuació objectiva, imparcial i exemplar

La sessió plenària de l’Ajuntament de Castelldefels aprovarà el codi ètic dels alts càrrecs del consistori, que reafirma el compromís municipal amb l'adopció de mesures que millorin la confiança en les institucions i representants polítics.

El codi té l'objectiu de fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l'exercici de les funcions i competències que tinguin atribuïdes, han de complir els càrrecs electes, els titulars dels òrgans superiors, directius i el personal eventual que ocupa llocs de confiança i assessoria a l'Ajuntament de Castelldefels i a les entitats vinculades que formen part del sector públic municipal.

codi intern castefa

A més, aquest compromís fa especial incidència en garantir una actuació objectiva, imparcial i exemplar, i també regula pautes de conducta que contribueixin a evitar els conflictes d'interessos en matèria de contractació pública.

El codi conté els principis ètics i de bon govern a què s'han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de conducta per les quals s'han de regir, que inclouen, a més d'uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d'interessos i grups d'interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.

Objectivitat i veracitat

Entre altres aspectes, el codi determina que els alts càrrecs de l'Ajuntament exerciran les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat, i formularan, a l'inici de cada mandat i/o del nomenament, la declaració de béns i drets patrimonials i de les activitats que es desenvolupen en el moment del nomenament, declaració que hauran d'actualitzar en qualsevol moment que variïn les circumstàncies, així com a la finalització o cessament del mandat. Aquest compromís s'entén sens perjudici del compliment de les obligacions establertes en matèria d'incompatibilitats.

maxresdefault

La Corporació establirà mecanismes de control intern, de caràcter interdisciplinari, integrats per representants tant dels diferents grups municipals que conformen l'arc plenari del Consistori, així com dels responsables de les diferents àrees municipals i/o empreses, amb l'objectiu que vetllin pel compliment del codi.

Redacció / Fotos: Aj. Castelldefels