L’AMB tindrà a Viladecans un centre de producció de biofertilitzant i adobs

Imprimeix

Un nou concepte d’instal·lació per convertir els residus orgànics en recursos, pionera a Europa i que suposarà una inversió de 53,5 milions d’euros

En el marc de la capitalitat mundial de l’alimentació sostenible de Barcelona durant el 2021, en la qual l’AMB s’implicarà amb un paper destacat, aquest projecte ajuda a fer realitat un dels principals objectius que cal assolir: l’impuls d’economies locals arrelades en l’alimentació sostenible. Gràcies a les sinergies que s’establiran entre el centre de bioresidus i els àmbits productius i de coneixement, amb el suport de les institucions implicades, es contribuirà a dotar de més robustesa la producció alimentària sostenible al Parc Agrari del Baix Llobregat, i això facilitarà noves oportunitats per als seus agents vehiculadors, especialment per a la pagesia local, el sector de la restauració sostenible o el petit comerç.

Aquesta planta, pel seu nivell de recuperació de nutrients, serà una experiència pionera a tot Europa. L’AMB espera, després de la redacció i aprovació del projecte executiu, poder-ne iniciar la construcció a mitjans del 2022 i acabar-la a finals del 2023. La inversió total prevista per a aquesta nova instal·lació és de 53,5 milions d’euros.

Eloi Badia, vicepresident d’Ecologia de l’AMB, explica que el projecte de la planta de bioresidus “és el paradigma del que volem que esdevingui la política de residus de l’AMB, emmarcada en el PREMET25: un esforç per convertir els residus en recursos, una aposta centrada en l’economia verda i circular, arrelada al territori i capaç d’impulsar sectors estratègics de futur, com el de l’alimentació sana, sostenible i de proximitat”. Afegeix, també, que “és una oportunitat única per a la col·laboració i el treball en xarxa entre diferents agents (administracions, centres de coneixement i sector econòmic i productiu), que ha de ser un exemple per a la creació de noves economies més resilients i sostenibles, generadores de llocs de treball, properes i arrelades al territori.”

imatge principal 1024x576 5 0

Menys residus, més recursos

La generació de residus sòlids municipals (RSM) és una preocupació a escala mundial. L’índex de generació és de 2.000 milions de tones anuals, i s'espera que arribi a 2.200 milions l'any 2025.  En l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, la generació de residus municipals l’any 2019 va ser d’1,52 milions de tones, l’equivalent a 475 kg per capita. Només el 20 % d'aquests residus va acabar dipositant-se en un dipòsit controlat.

D'acord amb el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25), el principal repte de la gestió de residus de l’AMB és sortir de l'estancament en la recollida selectiva (37,4 %, l'any 2019), i assolir el 55 % de reciclatge l'any 2025. Per aconseguir-ho, el programa marca l'objectiu que l'any 2025 les fraccions orgànica i resta es recullin porta a porta o mitjançant contenidors intel·ligents.

El CEBA serà una instal·lació bàsicament destinada a recuperar els nutrients de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) en forma de recursos útils (adobs, fertilitzants i aigua) per a l’agricultura. També farà operacions de transvasament de la fracció resta i neteja viària. La capacitat de tractament anual de FORM serà de 90.000 tones.

La FORM es tractarà mitjançant un procés de digestió anaeròbica en què es produirà biogàs, a banda de l’esmena orgànica que s’utilitzarà per a l’adobat del Parc Agrari. El procés de valorització dels residus es realitzarà al centre de l'Agròpolis que té la UPC a Viladecans, on es duran a terme una part dels assajos experimentals relatius a aquesta valorització.

La planta també disposarà d’un laboratori i d’una zona de proves, on es treballarà per optimitzar el producte resultant, així com d’una aula ambiental, que promourà les visites a la planta i n’explicarà el funcionament i la implicació mediambiental en la gestió dels residus a través de l’estratègia d’economia verda i circular.

L’encaix del CEBA en la transició verda metropolitana

La lluita contra el canvi climàtic és un dels principals esforços de l’AMB. S’alinea amb l’European Green Deal, que marca un pla d'acció per aconseguir la neutralitat de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle l'any 2050. Per aconseguir-ho, caldrà reduir la petjada de carboni en un 30 % el 2030 respecte als nivells existents l'any 1990.

Reactivació econòmica i social

Un altre objectiu de la nova instal·lació serà potenciar l'economia de proximitat al territori metropolità. El seu emplaçament al municipi de Viladecans respon a una planificació estratègica, al costat del Parc Agrari del Baix Llobregat i el Parc Mediterrani de la Tecnologia. Aquesta ubicació potenciarà la situació socioeconòmica de l'entorn i augmentarà la qualitat mediambiental i de vida de la ciutadania dels municipis propers.

El CEBA també mitigarà l'impacte social i econòmic de la crisi, ja que serà capaç de generar llocs de treball de la denominada “ocupació verda”. L’AMB preveu que la instal·lació generi uns 40 llocs de treball directes. En aquest sentit, contribuirà a la inserció laboral de persones amb dificultats per accedir al mercat de treball, especialment dels col·lectius més vulnerables: joves, dones, aturats de llarga durada, famílies amb tots els seus membres a l’atur i persones amb discapacitat.

El projecte del CEBA integrarà en la seva matriu logística tots els actors implicats en el cicle dels nutrients, com són:

Redacció / Fotos: AMB