L’Ajuntament de Corbera publica mesures per a la protecció del medi natural

Imprimeix

Hi haurà sancions fins a 3.000 euros si les conductes no són les adequades

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha publicat una sèrie de mesures perquè la ciutadania tingui eines per protegir el medi natural del municipi baixllobregatí. Segons el consistori, les persones que usin els espais forestals, naturals hidrogràfics i urbans, tenen el deure de:

  • Fer un ús adequat i ser respectuós amb el patrimoni natural i espais verds
  • Mantenir-los en bon estat de conservació, evitant la seva degradació
  • Els usuaris es comportaran de forma respectuosa amb la flora i fauna, evitant danyar- la
natura 1566217353

Està terminantment prohibit:

  • Encendre foc per a qualsevol activitat
  • Realitzar abocaments de residus (deixalles, papers, envasos i altres) a terra o als cursos de l'aigua
  • Malmetre o deteriorar qualsevol element de senyalització, etc
  • Realitzar qualsevol afectació a l'arbrat, a la flora i a la fauna
  • Arrencar, extreure, malmetre, fer pintades a les roques, pedres, terres, de l'entorn natural
  • Resta prohibit l'abocament de tota mena de substàncies i objectes que puguin alterar la qualitat de les aigües superficials o subterrànies

També es prohibeix realitzar activitats que incideixin negativament en la qualitat d'aquestes aigües, L'activitat de bany es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, qui ha de respectar, en tot cas, les indicacions i senyals allà on existeixin. La seguretat i la preservació de l'entorn natural depenen, també, del nivell de responsabilitat i grau de civisme.

Les conductes descrites poden ser sancionades amb multes de fins a 3.000 € d'acord amb el previst a l'Ordenança de protecció i conservació del patrimoni natural i espais verds i l'Ordenança de convivència i civisme.


Redacció / Fotos: Aj. Corbera de Llobregat